PHÒNG GD&ĐT TX AYUN PA                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG SƠN CA                                                                                Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Số: 09/ QĐ- TMGSC                                                                                                       Ia Rtô, ngày 2  tháng 10  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn" 

của trường Mẫu giáo Sơn Ca 

  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

 

          Căn cứ Nghị định số 80/2017/QĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

          Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn”;

          Xét đề nghị của Phòng giáo dục và đào tạo Thị Xã AyunPa.

 

PHÒNG GD&ĐT TX AYUN PA                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG SƠN CA                                                                Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Số: 09/ QĐ- TMGSC                                                                      Ia Rtô, ngày 2  tháng 10  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn" 

của trường Mẫu giáo Sơn Ca 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

 

          Căn cứ Nghị định số 80/2017/QĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

          Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn”;

          Xét đề nghị của Phòng giáo dục và đào tạo Thị Xã AyunPa.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” của Trường Mẫu giáo Sơn Ca.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. BGH, BCĐ chuyên đề và tất cả CBGVNV của trường Mẫu giáo Sơn Ca có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

         Nơi nhận:              

       - Như điều 3.

      - BGH (T/h)

      - BCĐCĐ (T/h)

      - Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX AYUN PA                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG SƠN CA                                                           Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                           

Số: ……../ QĐ - TMGSC                                                                   Ia Rtô, ngày 2 tháng 10 năm2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp và an toàn”

Năm học : 2018 - 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

 

          Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn”;

          Xét đề nghị của Phòng giáo dục và đào tạo Thị Xã AyunPa.

          Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;

          Xét khả năng, đạo đức cán bộ công chức, viên chức:

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học “Xanh-Sạch-đẹp và an toàn” trường Mẫu giáo Sơn Ca năm học 2018 – 2019, gồm các ông, bà:

1/ Nguyễn Thị Trang             Hiệu trưởng làm trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Anh Thư        Phó hiệu trưởng – CTCĐ làm phó ban.

3/ Bà Đỗ Thị Lộc                        Giáo viên – TTCM làm ủy viên

4/ Bà Hiao H’ Ren                      Giáo viên – TTND làm ủy viên

5/ Bà Nay H’ Thạch                    Giáo viên – Bí thư ĐTN làm ủy viên

8/ Ông Ykai NiÊ                          Nhân viên bảo vệ làm ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo Quyết định số 239/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn”;

Điều 3. Các bộ phận trong nhà trường và các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

  Nơi nhận :

- PGD-ĐT TX Ayunpa (báo cáo)

- Như Điều 1;

- Lưu VT.